REGULAMIN

§ 1

Definicje

Dla potrzeb niniejszego regulaminu, następującym zwrotom, pisanym z dużej litery, przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Klienta;
 2. Zleceniodawca/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zleca Groy wykonanie tłumaczenia;
 3. Groy – Groy Group Maria Groyecka-Wierzchowska z siedzibą w Katowicach, ul. 1-go Maja 91, Katowice 40-224;
 4. Zamówienie – zamówienie na konkretne tłumaczenie wysłane przez Zleceniodawcę do Groy pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie firmy;
 5. Oferta – oferta tłumaczenia, stworzona przez Groy, na podstawie Zamówienia;
 6. Zlecenie – konkretna umowa o tłumaczenie (dzieło), zawarta między Zleceniodawcą a Groy w sposób opisany w § 2 ust. 4, której przedmiotem jest wykonanie przez Groy tłumaczenia tekstu dostarczonego przez Zleceniodawcę, w zamian za wynagrodzenie lub tłumaczenie ustne w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę, w zamian za wynagrodzenie;
 7. Strona Obliczeniowa Zwykła – w tłumaczeniu pisemnym zwykłym (nie przysięgłym) jest to 1500 znaków włącznie ze spacjami tekstu przetłumaczonego;
 8. Strona Obliczeniowa Przysięgła – w tłumaczeniu pisemnym przysięgłym jest to 1125 znaków włącznie ze spacjami tekstu przetłumaczonego;
 9. Strony – strony konkretnej umowy o tłumaczenie, tj. Zleceniodawca i Zleceniobiorca;
 10. Dzieło – przedmiot Zlecenia; tłumaczenie wykonane przez Groy dla Zleceniodawcy, niezależnie od nośnika na którym zostało przekazane Zleceniodawcy; Jeżeli w Regulaminie mowa jest o Dziele, oznacza to także poszczególne elementy Dzieła oraz poszczególne dzieła składające się na Dzieło.
 11. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie powszechnie obowiązujących w Polsce przepisów.

§ 2

Zawarcie umowy o tłumaczenie

 1. Klient zwraca się do Groy o wykonanie tłumaczenia poprzez wysłanie na adres mailowy Groy: groy@groy.pl, zamówienia tłumaczenia lub zamawia osobiście w siedzibie GROY (dalej: Zamówienie)
 2. Zamówienie wymaga dla swojej ważności:
 3. Wskazania czy tłumaczenie ma być pisemne czy ustne;
 4. Załączenia do treści maila pliku z tekstem do przetłumaczenia;
 5. Wskazania czy tłumaczenie ma być przysięgłe czy zwykłe;
 6. Podania języka, na jaki ma zostać przetłumaczony tekst;
 7. Podania języka z jakiego ma być przetłumaczony tekst (jeśli jest to jeżyk inny niż polski);
 8. Podania, czy tłumaczenie ma być wykonane w trybie:
 9. Zwykłym (do 7 stron obliczeniowych dziennie);
 10. Pilnym (do 12 stron obliczeniowych dziennie);
 11. Ekspresowym (powyżej 12 stron obliczeniowych dziennie);
 12. Podania czy Klient jest przedsiębiorcą; jeśli tak, podania numeru NIP i pełnej nazwy Klienta oraz kompletnych danych teleadresowych;
 13. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesłanie faktury drogą elektroniczną; brak takiego oświadczenia jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przesłanie przez Groy faktury drogą elektroniczną;
 14. Jeśli Klient nie jest przedsiębiorcą, podania danych adresowych oraz numeru PESEL;
 15. Dane osoby (imię i nazwisko) uprawnionej do odbioru Dzieła w imieniu Klienta;
 16. Na podstawie Zamówienia, Groy przygotowuje Ofertę, którą przesyła do Klienta, na adres mailowy, z którego otrzymał Zamówienie. Oferta jest ważna przez 12 godzin od momentu otrzymania przez Klienta. Przyjmuje się, że datą otrzymania Oferty przez Klienta jest data wysłania Oferty przez Groy.
 17. Klient akceptuje Ofertę przez naciśnięcie przycisku „AKCEPTUJĘ” w treści Oferty. Akceptacja Oferty, zgodnie z treścią zdania poprzedzającego, w terminie wskazanym w zdaniu drugim ust. 3 niniejszego paragrafu, powoduje zawarcie przez Strony Zlecenia na warunkach wynikających z Oferty oraz Regulaminu.
 18. Adres mailowy Zleceniodawcy, jest adresem, z którego przesłano Zamówienie, oraz na który Groy przesyła wszelkie materiały związane ze Zleceniem. Zmiana adresu Zleceniodawcy jest wiążąca dla Groy od momentu powiadomienia Groy o tym fakcie, mailem przesłanym z dotychczasowego adresu (tj. od daty otrzymania przez Groy maila z powiadomieniem o zmianie adresu). W innym wypadku, zmiana adresu jest dla Groy niewiążąca, zaś informacje i materiały przesłane na adres dotychczasowy, uważa się za skutecznie doręczone Zleceniodawcy.

§ 3

Prawa i obowiązki stron

Groy jest zobowiązany do:

 1. wykonywania tłumaczeń z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty, terminowo oraz z uwzględnieniem (o ile nie jest to sprzeczne z wykonaniem tłumaczenia z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty) ewentualnych uwag Zleceniodawcy;
 2. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania tłumaczeń dla Zleceniodawcy oraz do wykorzystywania ich wyłącznie dla celów związanych z realizacją Zlecenia; Obowiązek niniejszy trwa w okresie wykonywania Zlecenia jak również po jego zakończeniu lub wygaśnięciu. Groy ponosi odpowiedzialność za zawinione niezachowanie tajemnicy w zakresie opisanym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, w tym przez osoby, którym zleca wykonanie tłumaczenia, chyba że wykaże, że zobowiązał te osoby do zachowania tajemnicy w stopniu co najmniej równym lub wyższym, niż wynikający z niniejszego Regulaminu.
 3. zwrotu Zleceniodawcy wszelkich otrzymanych od niego materiałów, danych i dokumentów związanych z wykonywanym tłumaczeniem, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty wykonania Zlecenia lub otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Zlecenia. Groy jest uprawniony do zatrzymania wszelkich materiałów Zleceniodawcy do momentu zapłaty przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za wykonanie Dzieła lub kary umownej za odstąpienie od umowy.

Groy jest uprawniony do:

 1. Posługiwania się osobami trzecimi do wykonania Zlecenia, bez konieczności uzyskiwania zgody Zleceniodawcy.
 2. Nieuwzględniania uwag Zleceniodawcy, o ile jest to sprzeczne z wykonaniem tłumaczenia z należytą starannością.
 3. Zleceniodawca jest zobowiązany do:
 4. Przekazania Groy wszelkich posiadanych materiałów, potrzebnych do należytego wykonania tłumaczenia przez Groy;
 5. Terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Groy, na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu;

§ 4

Wykonanie i wydanie Dzieła

 1. Groy wykona Dzieło, na zasadach wynikających z Oferty oraz Regulaminu.
 2. Dzieło zostanie przesłane do Zleceniodawcy na ten sam adres mailowy z którego zostało zlecone.

W przypadku odbioru osobistego:

 1. Groy powiadomi Zleceniodawcę mailem Zleceniodawcę, że Dzieło jest gotowe do odbioru i jednocześnie prześle Zleceniodawcy mailem fakturę za wykonane tłumaczenie.
 2. Dzieło należy odebrać z siedziby Groy w Dni Robocze, w godzinach od 8-16.
 3. Odbiór dzieła następuje przez podpisanie Protokołu Odbioru Dzieła przez osobę, przysłaną do Groy przez Zleceniodawcę.
 4. Zleceniodawca oświadcza, że przekaże informacje o możliwości odbioru dzieła wyłącznie osobie uprawnionej do dokonania odbioru dzieła w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy. Groy nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy, jeśli Dzieło zostanie odebrane przez osobę do tego nieuprawnioną przez Zleceniodawcę.

§ 5

Wynagrodzenie

 1. Za wykonanie tłumaczenia, Groy należy się wynagrodzenie, w wysokości umówionej przez Strony.
 2. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zleceniodawcę na podstawie wystawionej przez Groy faktury VAT.
 3. Termin płatności faktury VAT przez Zleceniodawcę wynosi 14 dni kalendarzowych [A2] od daty wystawienia faktury VAT przez Groy, na rachunek bankowy Groy wskazany na fakturze.
 4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Groy kwotą wynagrodzenia wynikającego z faktury.
 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Groy będzie naliczał odsetki w maksymalnej [A3] wysokości, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

§ 6

Prawa autorskie

 1. Groy przekazuje Zleceniodawcy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, wszelkie autorskie prawa majątkowe do Dzieła. Przejście autorskich praw majątkowych na Zleceniodawcę, następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu.
 2. Groy przekazuje Zleceniodawcy autorskie prawa majątkowe do Dzieła na następujących polach eksploatacji:
 3. Wykorzystywanie Dzieła lub poszczególnych dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych elementów Dzieła w dowolny, ustalony przez Zleceniodawcę bez potrzeby jakiejkolwiek konsultacji z Zleceniobiorcą, sposób ramach działalności przedsiębiorstwa Zleceniodawcy;
 4. Wprowadzenie Dzieła, bądź dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych elementów Dzieła, do obrotu, zbycie, użyczenie, dzierżawę lub najem Dzieła bądź dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych elementów Dzieła;
 5. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wprowadzania Dzieła do pamięci komputera, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i komputerową a także wszelkimi innymi technikami utrwalania i zwielokrotniania dostępnymi w chwili przeniesienia na Zleceniodawcę praw autorskich do Dzieła;
 6. w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w powyżej, tj. poprzez publiczne prezentowanie, wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła bądź dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych elementów Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w dowolnych mediach i dowolnymi technikami;
 7. korzystania i rozporządzania utworami zależnymi i produktami wytworzonymi według Dzieła i/lub utworów zależnych,
 8. opracowań i modyfikacji Dzieła, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian całości Dzieła bądź dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych elementów Dzieła,
 9. wykorzystywanie Dzieła bądź dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych elementów Dzieła, w prasie, radiu, telewizji, w innych środkach masowego przekazu, materiałach marketingowych, internecie, stronach internetowych, papierach firmowych, mailach, itp.
 10. wykorzystywanie Dzieła bądź dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych elementów Dzieła w dowolny sposób we wszelkich działaniach i czynnościach podejmowanych przez Zleceniodawcę w celu wykonywania działalności gospodarczej w szczególności w działaniach reklamowych, marketingowych i promocyjnych polegających na umieszczaniu Dzieła na opakowaniach produktów sprzedawanych przez Zleceniodawcę oraz na używaniu Dzieła w reklamach przedsiębiorstwa Zleceniodawcy.
 11. Zakres przeniesienia majątkowych praw autorskich do Dzieła jest nieograniczony ani w czasie ani w przestrzeni i odnosi się do terytorium Polski oraz wszelkich krajów i terytoriów poza jej granicami, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń wynikających z zapisów Regulaminu.
 12. Groy jest uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Dzieła.
 13. W przypadku skierowania wobec Zleceniodawcy jakichkolwiek roszczeń przez jakąkolwiek osobę trzecią, związanych z naruszeniem jej praw majątkowych lub osobistych spowodowanych zgodnym z prawem korzystaniem z Dzieła przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od daty powzięcia wiadomości o roszczeniach) powiadomić o tym Groy pisemnie (listem poleconym). Groy może przystąpić do udziału w sprawie osobiście lub poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Brak powiadomienia Groy, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym niniejszego ustępu, powoduje, że Zleceniodawca traci prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Groy.
 14. Zleceniodawca ma własne i swobodne prawo do uzyskania na swoją rzecz lub swoich następców prawnych, przewidzianych stosownymi przepisami (w tym przepisami polskimi oraz przepisami unijnymi) praw wyłącznych do Dzieła.
 15. Groy nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy lub jego następców prawnych za jakiekolwiek skutki nieuzyskania praw wyłącznych określonych w §6 ust.6 bez względu na przyczynę, za wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Groy, za które to przyczyny Groy ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy, ograniczoną wyłącznie do należycie udokumentowanych, faktycznie poniesionych szkód rzeczywistych.

§ 7

Reklamacje

 1. Groy gwarantuje należytą jakość wykonywanych tłumaczeń.
 2. Wszelki reklamacje co do jakości (prawidłowości) wykonanego tłumaczenia winny być zgłaszane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (listem poleconym) w następujących terminach:
 3. Dla tłumaczenia do 30 stron obliczeniowych – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru Dzieła przez Zleceniodawcę, jednak nie dłużej, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przedstawienia Dzieła do odbioru przez Groy, zgodnie z treścią § 4 Regulaminu.
 4. Dla tłumaczenia powyżej 30 stron obliczeniowych – w terminie 30 dni kalendarzowych od daty odbioru Dzieła przez Zleceniodawcę, jednak nie dłużej, niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty przedstawienia Dzieła do odbioru przez Groy, zgodnie z treścią § 4 Regulaminu.
 5. Dla tłumaczenia ustnego – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wykonania tłumaczenia;
 6. Reklamacja winna zawierać, pod rygorem nieważności, szczegółowe wskazanie wad tłumaczenia, ze wskazaniem strony (w przypadku tłumaczenia pisemnego) lub ze wskazaniem minuty nagrania (w przypadku tłumaczenia ustnego). Jeżeli Zleceniodawca nie dochowa obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu reklamację uznaje się za wadliwie zgłoszoną, a wszelkie prawa Zleceniodawcy z tytułu reklamacji wygasają.
 7. Groy ma 30 Dni Roboczych na rozpatrzenie reklamacji.
 8. Jeśli Groy uzna reklamację za zasadną, powiadomi o tym pisemnie lub mailowo Zleceniodawcę.
 9. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Groy, Groy jest zobowiązany (według własnego wyboru) dostarczyć Zleceniodawcy w terminie jak dla tłumaczenia ekspresowego, poprawnie wykonane Dzieło, na własny koszt lub zwrócić wynagrodzenie, uiszczone przez Zleceniodawcę, o którym mowa w § 5 Regulaminu.
 10. Uprawnienia Zleceniodawcy z tytułu rękojmi są wyłączone. W razie wątpliwości, postanowienia ustępów 1-7 niniejszego paragrafu, poczytuje się za gwarancję jakości udzielaną przez Groy.
 11. W każdym wypadku, odpowiedzialność Groy za jakiekolwiek wady Dzieła, jest ograniczona do bezpośrednich, należycie udokumentowanych, faktycznie poniesionych, szkód rzeczywistych.

§ 8

Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, a także stosunek prawny ukształtowany mocą jego postanowień, podlega prawu polskiemu.
 2. W razie jakichkolwiek sporów między Stronami, związanych z niniejszym Regulaminem, sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia, będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Groy.
 3. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś postanowienie nieważne, zostanie zastąpione postanowieniem najbliżej oddającym sens gospodarczy postanowienia nieważnego.
 4. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej Groy. Groy ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Od daty zmiany Regulaminu (tj. od daty pojawienia się nowej treści Regulaminu), Strony obowiązuje nowa treść, chyba że Zleceniodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pojawienia się nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Zleceniodawcy, złoży pisemne (listem poleconym) zastrzeżenie co do zmiany Regulaminu. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, do czasu uzgodnienia nowych warunków przez Strony, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Zlecenia przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca jest obowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony za wykonanie Dzieła.