REGULAMIN TŁUMACZA

§ 1

Definicje

Dla potrzeb niniejszego regulaminu, następującym zwrotom, pisanym z dużej litery, przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Tłumacza;
 2. Zleceniodawca – Groy group Maria Groyecka-Wierzchowska z siedzibą w Katowicach, ul. 1-go Maja 91, 40-224 Katowice;
 3. Zleceniobiorca – tłumacz, który wypełnił kwestionariusz udostępniony na stronie internetowej Zleceniodawcy i został wpisany do bazy tłumaczy Zleceniodawcy;
 4. Zamówienie – zamówienie na konkretne tłumaczenie wysłane przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy pocztą elektroniczną, zawierające Tekst Źródłowy, tj. tekst w dowolnej formie przekazany przez Klienta w celu wykonania tłumaczenia;
 5. Zlecenie – konkretna umowa o tłumaczenie (dzieło), zawarta między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą w sposób opisany w § 3 ust. 1 - 3, której przedmiotem jest wykonanie przez Zleceniobiorcę tłumaczenia Tekstu Źródłowego, dostarczonego przez Zleceniodawcę, w zamian za wynagrodzenie;
 6. Protokół Wykonania Zlecenia – protokół udostępniony na stronie internetowej Zleceniodawcy, który każdy Zleceniobiorca musi złożyć Zleceniodawcy wraz z wykonanym Dziełem, a który stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę za wykonane usługi;
 7. Klient – klient Zleceniodawcy, dla którego wykonywane jest przez Zleceniobiorcę tłumaczenie, na zasadach wynikających ze Zlecenia i Regulaminu;
 8. Strony – strony konkretnej umowy o tłumaczenie, tj. Zleceniodawca i Zleceniobiorca;
 9. Dzieło – przedmiot Zlecenia; tłumaczenie wykonane przez Zleceniobiorcę dla Zleceniodawcy, niezależnie od nośnika na którym zostało przekazane Zleceniodawcy; Jeżeli w Regulaminie mowa jest o Dziele, oznacza to także poszczególne elementy Dzieła oraz poszczególne dzieła składające się na Dzieło. Wszelkie uprawnienia Zleceniodawcy i postanowienia Regulaminu odnoszące się do Dzieła odnoszą się także do poszczególnych elementów Dzieła i poszczególnych dzieł składających się na Dzieło. W Regulaminie może być mowa o „elementach Dzieła” lub o „poszczególnych dziełach składających się na Dzieło” jednakże nie uchybia to postanowieniom zdań poprzednich niniejszego ustępu.

§ 2

Oświadczenia Zleceniobiorcy

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje i uprawnienia (w odniesieniu do tłumaczy przysięgłych – potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i wpisem na listę tłumaczy przysięgłych danego jezyka utworzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości) potrzebne do profesjonalnego świadczenia usług tłumaczeniowych.
 2. Zleceniobiorca oświadcza, że dane osobowe, które podał w kwestionariuszu są wyczerpujące (obejmują wszystkie dane wskazane w punktach kwestionariusza), zgodne ze stanem faktycznym i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu wykonywania usług tłumaczeniowych przez Zleceniodawcę.
 3. W przypadku zmiany danych Zleceniobiorcy, w szczególności adresu zamieszkania i adresu skrzynki mailowej, Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o powstałej zmianie niezwłocznie, pod rygorem opisanym w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 4. Zleceniobiorca odpowiada przed Zleceniodawcą za poprawność merytoryczną, stylistyczną oraz leksykalną wykonywanego Zlecenia, zgodnie z Protokołem Wykonania Zlecenia.
 5. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zleceniodawcy z tytułu prawdziwości oświadczeń złożonych przez siebie w niniejszym paragrafie.

§ 3

Zawarcie umowy o tłumaczenie

 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie konkretnego tłumaczenia (umowy o dzieło) poprzez wysłanie na adres mailowy Zleceniobiorcy, podany zgodnie z treścią § 1 ust. 2 Regulaminu, zamówienia tłumaczenia (dalej: Zamówienie).
 2. Jeśli Zleceniobiorca w ciągu 12 godzin od momentu wysłania Zamówienia przez Zleceniodawcę, nie sprzeciwi się (mailem na adres Zleceniodawcy pod rygorem nieważności) warunkom Zamówienia, Zamówienie uważa się za zaakceptowane bez zastrzeżeń, co oznacza, że między stronami doszło do zawarcia umowy o tłumaczenie na warunkach wynikających z Zamówienia i Regulaminu.
 3. W przypadku dokonania przez Zleceniobiorcę zmian lub zastrzeżeń dotyczących warunków wykonania tłumaczenia w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym pod rygorem nieważności, umowa zostaje zawarta po wyraźnym (co najmniej w formie mailowej, pod rygorem nieważności) zaakceptowaniu tych warunków przez Zleceniodawcę. W przypadku braku wyraźnej akceptacji ze strony Zleceniodawcy w terminie 5 godzin od otrzymania zmian lub zastrzeżeń od Zleceniobiorcy, Zamówienie przestaje wiązać strony.
 4. Jeśli Zleceniodawca w ciągu 12 godzin od wysłania Zamówienia do Zleceniobiorcy wyśle mailem oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia, wówczas Zleceniobiorcy nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów. Postanowienie zdania poprzedzającego niniejszego ustępu dotyczy wyłącznie Zamówień na tłumaczenia, dla których czas wykonania tłumaczenia jest dłuższy niż 24 godziny.

§ 4

Prawa i obowiązki stron

I Zleceniobiorca jest zobowiązany do:

 1. wykonywania tłumaczeń z najwyższą starannością wymaganą od profesjonalisty, terminowo oraz z uwzględnieniem wszelkich uwag Zleceniodawcy (a jeśli uwagi te są sprzeczne ze sztuką przekładu, wówczas Zleceniobiorca ma obowiązek powiadomić o tym Zleceniodawcę);
 2. natychmiastowego zgłaszania Zleceniodawcy (mailem pod rygorem nieważności) wszelkich problemów merytorycznych i formalnych (w tym w szczególności jeśli Zleceniobiorca dostrzeże, że niemożliwe będzie dotrzymanie terminu wykonania Zlecenia) związanych z realizacją Zlecenia, pod rygorem pociągnięcia go do odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Zlecenia, w tym zastosowania przewidzianych Regulaminem kar umownych; Przy czym jeśli zgłoszenie problemów przez Zleceniobiorcę, nastąpi na tyle późno, że Zleceniodawca nie będzie mógł uniknąć negatywnych konsekwencji w stosunku do Klienta, wówczas nie wyklucza ono zastosowania wobec Zleceniobiorcy środków przewidzianych niniejszą umową;
 3. niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o utracie lub wygaśnięciu uprawnień do wykonywania usług tłumaczeniowych;
 4. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania tłumaczeń dla Zleceniodawcy oraz do wykorzystywania ich wyłącznie dla celów związanych z realizacją Zlecenia; Obowiązek niniejszy trwa w okresie wykonywania Zlecenia jak również po jego zakończeniu, w tym do takiej ochrony tych informacji, aby nie dostały się one do wiadomości jakichkolwiek osób trzecich;
 5. wykonywania tłumaczeń osobiście, bez prawa do powierzania wykonywania tłumaczenia jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy;
 6. nie nawiązywania bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z klientami Zleceniodawcy, bez jego uprzedniej pisemnej zgody;
 7. niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o każdym przypadku zgłoszenia się do Zleceniobiorcy klienta Zleceniodawcy;
 8. zwrotu Zleceniodawcy wszelkich otrzymanych od niego materiałów, danych i dokumentów związanych z wykonywanym tłumaczeniem, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty wykonania Zlecenia lub otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu Zlecenia.

II Zleceniodawca jest zobowiązany do:

 1. Przekazania Zleceniodawcy wszelkich posiadanych materiałów (Tekstu Źródłowego), potrzebnych do należytego wykonania tłumaczenia przez Zleceniodawcę;
 2. Zapłaty wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy, na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu;

§ 5

Strona Rozliczeniowa

 1. Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy jest strona rozliczeniowa przetłumaczonego teksu (dalej: Strona Rozliczeniowa).
 2. Strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczenia zwykłego obejmuje 1800 znaków ze spacjami włącznie.
 3. Strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków ze spacjami włącznie.
 4. Strony mogą odmiennie ustalić ilość znaków przypadających na Stronę Rozliczeniową oraz inne parametry Strony Rozliczeniowej.

§ 6

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy

 1. Za należyte wykonanie Zlecenia, Zleceniobiorcy należy się jednorazowe wynagrodzenie, w wysokości określonej stawką umówioną przez Strony.
 2. Wynagrodzenie będzie wypłacane Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę na podstawie prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT (jeśli Zleceniobiorca jest płatnikiem VAT) lub rachunku.
 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT lub rachunku przez Zleceniobiorcę jest wypełniony przez obie strony Protokół Wykonania Zlecenia. Zleceniodawca wypełnia Protokół Wykonania Zlecenia po zaakceptowaniu Zlecenia przez Klienta Zleceniodawcy.
 4. Termin płatności faktury VAT/rachunku przez Zleceniodawcę wynosi 21 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze/rachunku.
 5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy kwotą wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

§ 7

Procedura Reklamacyjna

 1. Tłumaczenie uważa się za wykonane należycie, jeśli zostało wykonane w terminie uzgodnionym przez Strony, do tłumaczenia został dołączony wypełniony przez Zleceniobiorcę Protokół Wykonania Zlecenia. Zleceniobiorca jest zobowiązany do złożenia do każdego Zlecenia (najpóźniej łącznie z oddaniem wykonanego tłumaczenia), Protokołu Wykonania Zlecenia, będącego jednocześnie oświadczeniem o prawidłowości wykonania zobowiązań Zleceniobiorcy wynikających ze Zlecenia.
 2. W przypadku wykrycia wad tłumaczenia, Zleceniodawca według własnego wyboru - (1)zwraca Tekst Źródłowy lub jego część Zleceniobiorcy, ze wskazaniem błędów lub zastrzeżeń Klienta oraz z wyznaczeniem terminu, w którym wady mają zostać usunięte na koszt Zleceniobiorcy lub (2)przekazuje Tekst Źródłowy do wykonania zastępczego na koszt Zleceniobiorcy.
 3. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie usunie wad, zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub mimo usunięcia wad Klient Zleceniodawcy zgłasza kolejną reklamację, Zleceniodawca może obciążyć Zleceniobiorcę – według swego uznania – kosztami wykonania zastępczego lub karą umowną w wysokości wynikającej z Regulaminu lub obydwoma tymi kosztami łącznie, a także może dochodzić odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych. W każdym wypadku Zleceniodawca ma prawo potrącić należne mu koszty wykonania zastępczego, kary umownej oraz odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej kary z należności Zleceniobiorcy za dane tłumaczenie lub za kolejne tłumaczenia.
 4. W przypadku nie wykonania tłumaczenia w terminie przez Zleceniobiorcę i niezgłoszenia tego faktu nastąpi na tyle późno, że Zleceniodawca nie będzie mógł uniknąć negatywnych konsekwencji w stosunku do Klienta Zleceniodawcy, zgodnie z procedurą przewidzianą w § 4 ust. 1 lit b), Zleceniodawcy przysługuje prawo (według własnego wyboru Zleceniodawcy) do: (1)żądania powtórnego, niezwłocznego (w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę) prawidłowego wykonania Zlecenia przez Zleceniobiorcę lub (2)odstąpienia od Zlecenia i przekazania tłumaczenia do wykonania zastępczego na koszt Zleceniobiorcy. W przypadku, o którym mowa w ppkt (1) zdania poprzedzającego, Zleceniobiorca wykonuje poprawne tłumaczenie na własny koszt, zaś w sytuacji opisanej w ppkt (2) w zdaniu poprzednim, Zleceniobiorcy nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie, ani zwrot jakichkolwiek kosztów. Jednocześnie W przypadkach opisanych w zdaniach poprzedzających niniejszego ustępu, Zleceniodawca jest uprawniony do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną przewidzianą w Regulaminie, a także do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych. W każdym wypadku Zleceniodawca ma prawo potrącić należne mu koszty wykonania zastępczego, kary umownej oraz odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej kary z należności Zleceniobiorcy za dane tłumaczenie lub za kolejne tłumaczenia.
 5. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę istotnych obowiązków lub nieprawdziwości oświadczeń Zleceniobiorcy wynikających z Regulaminu lub z Protokołu Wykonania Zlecenia, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości do 30,000 zł za każdy przypadek naruszenia.
 6. Zastrzeżona w ustępie poprzedzającym kara umowna, nie wyłącza prawa Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej kary umownej, w przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zleceniodawcę przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 7. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zleceniodawcę kar z przysługującego Zleceniobiorcy wynagrodzenia.
 8. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zleceniobiorcy nie jest należne jakiekolwiek inne czy dodatkowe wynagrodzenie, ani zwrot jakichkolwiek kosztów. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, obejmuje także wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy z tytułu zawarcia i realizacji Zlecenia, których podstawą może być ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub inny przepis prawa.
 9. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy za prawidłowość i terminowość wykonania Zlecenia obejmuje wszelką odpowiedzialność pośrednią i bezpośrednią Zleceniodawcy w pełnej wyokości,
 10. W każdym wypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, Zleceniodawca ma prawo żądać obniżenia ceny za Zlecenie w takim stosunku, w jakim pozostaje wartość Zlecenia bez wad, w stosunku do Zlecenia z wadami. Jednocześnie Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej, niezależnie od faktu poniesienia przez Zleceniodawcę szkody oraz żądać odszkodawania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeśli szkoda nie zostanie pokryta w całości przez karę umowną.

§ 8

Prawa autorskie

 1. Zleceniobiorca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, określonego w §6 ust. 1, z chwilą przekazania Zleceniodawcy wypełnionego Protokołu Wykonania Zlecenia, przenosi (bez potrzeby składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie), w zakresie określonym Regulaminem, na Zleceniodawcę, wszelkie majątkowe prawa autorskie do Dzieła i/lub poszczególnych elementów Dzieła, na następujących polach eksploatacji:
 2. Wykorzystywanie Dzieła lub poszczególnych dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych elementów Dzieła w dowolny, ustalony przez Zleceniodawcę bez potrzeby jakiejkolwiek konsultacji z Zleceniobiorcą, sposób ramach działalności przedsiębiorstwa Zleceniodawcy;
 3. Wprowadzenie Dzieła, bądź dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych elementów Dzieła, do obrotu, zbycie, użyczenie, dzierżawę lub najem Dzieła bądź dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych elementów Dzieła;
 4. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wprowadzania Dzieła do pamięci komputera, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i komputerową a także wszelkimi innymi technikami utrwalania i zwielokrotniania dostępnymi w chwili przeniesienia na Zleceniodawcę praw autorskich do Dzieła;
 5. w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w powyżej, tj. poprzez publiczne prezentowanie, wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła bądź dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych elementów Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w dowolnych mediach i dowolnymi technikami;
 6. korzystania i rozporządzania utworami zależnymi i produktami wytworzonymi według Dzieła i/lub utworów zależnych,
 7. opracowań i modyfikacji Dzieła, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian całości Dzieła bądź dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych elementów Dzieła,
 8. wykorzystywanie Dzieła bądź dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych elementów Dzieła, w prasie, radiu, telewizji, w innych środkach masowego przekazu, materiałach marketingowych, internecie, stronach internetowych, papierach firmowych, mailach, itp.
 9. wykorzystywanie Dzieła bądź dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych elementów Dzieła w dowolny sposób we wszelkich działaniach i czynnościach podejmowanych przez Zleceniodawcę w celu wykonywania działalności gospodarczej w szczególności w działaniach reklamowych, marketingowych i promocyjnych polegających na umieszczaniu Dzieła na opakowaniach produktów sprzedawanych przez Zleceniodawcę oraz na używaniu Dzieła w reklamach przedsiębiorstwa Zleceniodawcy.
 10. Zakres przeniesienia majątkowych praw autorskich do Dzieła jest nieograniczony ani w czasie ani w przestrzeni i odnosi się do terytorium Polski oraz wszelkich krajów i terytoriów poza jej granicami, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń wynikających z zapisów Regulaminu.
 11. Zleceniobiorca w chwili przeniesienia praw autorskich do Dzieła zezwala na wykonywanie przez Zleceniodawcę praw zależnych, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń wynikających z zapisów Regulaminu.
 12. Zleceniodawca może wedle swego uznania, bez zgody Zleceniobiorcy, przenosić prawa nabyte na podstawie Regulaminu na dowolne osoby trzecie (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).
 13. Zleceniodawca ma pełne i wyłączne prawo do decydowania o zakresie i sposobie korzystania z Dzieła, zakresie i sposobie rozpowszechniania Dzieła, zakresie i sposobie promocji Dzieła bądź dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych elementów Dzieła, w zakresie postanowień Regulaminu.
 14. Zleceniobiorca zobowiązuję się, z chwilą akceptacji Dzieła, do niewykonywania w stosunku do Dzieła autorskich praw osobistych do Dzieła oraz upoważnia Zleceniodawcę do wykonywania autorskich praw osobistych przez Zleceniodawcę, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu od Zleceniodawcę, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 Regulaminu.

Zleceniobiorca oświadcza, że:

 1. Dzieło nie będzie naruszało praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
 2. Dzieło nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie sądowe, administracyjne, egzekucyjne ani żadne inne, których przedmiotem byłoby Dzieło ani też żadna osoba trzecia (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) nie zgłosiła w stosunku do Zleceniobiorcy żadnych roszczeń ani praw do Dzieła;
 3. Dzieło nie będzie zawierać niczego, co byłoby niezgodne z obowiązującym prawem lub naruszałoby jakiekolwiek prawa osób trzecich w tym prawa na dobrach niematerialnych osób trzecich
 4. przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Dzieła;
 5. Z tytułu prawdziwości oświadczeń, o których mowa w ust.7 niniejszego paragrafu Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.
 6. W przypadku skierowania wobec Zleceniodawcy jakichkolwiek roszczeń przez jakąkolwiek osobę trzecią, związanych z naruszeniem jej praw majątkowych lub osobistych spowodowanych zgodnym z prawem korzystaniem z Dzieła przez Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do postępowania ugodowego lub sądowego lub jakiegokolwiek innego postępowania toczącego się przeciw Zleceniodawcy, osobiście bądź przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika, zwalniając tym samym Zleceniodawcy z wszelkiej odpowiedzialności i naprawić poniesione z tego tytułu przez Zleceniodawcy wszelkie szkody w pełnej wysokości (w tym koszty procesu/postępowania, koszty zastępstwa procesowego/pomocy prawnej jaki poniósł lub zobowiązany będzie ponieść Zleceniodawca z tego tytułu).
 7. W przypadku, gdy w postępowaniu mającym na celu ochronę autorskich praw majątkowych nabytych na podstawie niniejszej umowy przez Zleceniodawcy, konieczny będzie udział Zleceniobiorcy, Zleceniodawca poinformuje o tym Zleceniobiorcę, który zobowiązany jest do wzięcia udziału w sprawie osobiście lub poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
 8. Zleceniodawca ma własne i swobodne prawo do uzyskania na swoją rzecz lub swoich następców prawnych, przewidzianych stosownymi przepisami (w tym przepisami polskimi oraz przepisami unijnymi) praw wyłącznych do Dzieła.
 9. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy lub jego następców prawnych za jakiekolwiek skutki nieuzyskania praw wyłącznych określonych w §7 ust.11 bez względu na przyczynę, za wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, za które to przyczyny Zleceniobiorca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, a także stosunek prawny ukształtowany mocą jego postanowień, podlega prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszego regulaminu, będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku niemożliwości polubownego rozwiązania sporu, przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
 3. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś postanowienie nieważne, zostanie zastąpione postanowieniem najbliżej oddającym sens gospodarczy postanowienia nieważnego.
 4. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej Zleceniodawcy. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Aktualna wersja niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie wraz z wyszczególnieniem daty od jakiej obowiązuje. Od daty zmiany Regulaminu (tj. od daty pojawienia się nowej treści Regulaminu), strony obowiązuje nowa treść, chyba że Zleceniobiorca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pojawienia się nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Zleceniodawcy, złoży pisemne (listem poleconym) zastrzeżenie co do zmiany Regulaminu. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, do czasu uzgodnienia nowych warunków przez Strony, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zleceniem a niniejszym Regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia Zlecenia.
 7. Jednorazowe lub wielokrotne nieskorzystanie przez Zleceniodawcę z któregokolwiek uprawnienia przewidzianego Regulaminem, nie oznacza rezygnacji z przysługującego Zleceniodawcy prawa, wynikającego z Regulaminu lub Zlecenia.